Nagykáta Város Honlapja
Tisztelt Látogatók, kedves Vendégeink!
Feltoltve: 2014 dec 08 - 07:31
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Nagykáta Város honlapján!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település  polgármestereként, önkormányzatunk nevében köszönthetem városunk polgárait és az ide érkezőket!

Született nagykátaiként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni mindazt, ami városunkat leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. Számomra különleges hely Nagykáta hiszen itt születtem, itt éltek dédszüleim, nagyszüleim, szüleim, és különleges, mert az itt élő emberek, barátok mind-mind idekötnek. Ezért is viselem szívemen városunk sorsát, s ezért nagyon fontos, hogy az itt élő emberek életét jobbá, könnyebbé tegyem.

Képviselő-testületünk fő feladatának tekinti, hogy Nagykáta kellemes lakóhellyé váljék polgárai számára, ugyanakkor a meglévő értékeink, hagyományaink bemutatása mellett fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk a város lakosságát és a településünk után érdeklődő, letelepedni és befektetni szándékozó kedves vendégeinket.

Őszintén remélem, hogy a közreadott információk az irántunk érdeklődőket segítik, hogy részletesen felfedezzék, megismerjék városunkat s kedvet adnak ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak hozzánk. Polgárainknak pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a helyi közügyekben még tájékozottabbak, jártasabbak legyenek.[ Teljes cikk ... ]
Hirdetmény
Feltoltve: 2016 febr 04 - 07:25
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29. § (1) bekezdése alapján nyilvános árverés keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, jelen hirdetmény elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban szereplő földrészleteket.

I. Árverések helyszíne és címe: Érd és Környéke Ipartestület 2030 Érd, Alispán u. 8.

A regisztráció időpontja: 2016. év március hó 11. nap 8.00-9.00 óra

Az árverés időpontja: 2016. év március hó 11.nap (regisztrációt követően folyamatosan)

II. Az árverés nyilvános, melyet a Kiíró a fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási
(fővárosi kerületi) hivatal közreműködésével folytat le. Az árverést az NFA részéről eljáró
személy és közjegyző jelenlétében a kormányhivatal részéről eljáró személy (a
továbbiakban: Árverésvezető) bonyolítja le.

III. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a
továbbiakban: Földforgalmi törvény) hatálya alá tartozó földrészlet (továbbiakban:
Földrészlet) értékesítésére irányuló árverési eljárásban árverezőként csak a Földforgalmi
törvény alapján földművesnek minősülő természetes személy vehet részt, akinek a
lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van,
amelynek közigazgatási határa az árverés tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb
20 km távolságra van.

Hirdetmény


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 jan 29 - 19:45
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztályban
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés, stb. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése (központi nyilvántartásból kapott adatok feldolgozása, adó előírása, törlés, adózók értesítése, határozathozatal, könyvelés, stb.) Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése. Adóellenőrzési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 jan 28 - 08:33
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pályázati felhívás-t tesz közzé a Nagykátai Híradóban és a város honlapján az alábbiak szerint:

„Nagykáta Város Önkormányzata bérbe adja a tulajdonát képező Gyógy-és Strandfürdő területén a főépületben lévő 50 m2 nagyságú Büfé üzlethelyiséget és az előtte lévő 56 m2 díszburkolattal ellátott területet.

A bérlet időtartama: 2016. május 1. – 2018. december 31.

A bérlet idejére a nyertes pályázó előre, a szerződéskötéssel egyidőben 500.000.-Ft kauciót köteles letenni az önkormányzat számlájára.

A megajánlott minimális pályázati összeg: nettó 1.250.000.- Forint. A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázó. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat eredményeként megállapított bérleti díj összege évente az infláció mértékével növekszik. Bérlő a bérleti díjat számla ellenében két egyenlő összegben köteles megfizetni, minden év május 1. és augusztus 31. napjáig bezáróan.

A bérlő kötelezettséget vállal a strandfürdő nyitvatartási ideje alatt a BÜFÉ folyamatos üzemeltetésére.A bérlő feladata a közüzemi szerződések megkötése.

A képviselő- testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Elérhetőségi címmel, telefonszámmal ellátott borítékban elhelyezett pályázatokat 2016. március 18-i beérkezéssel kell benyújtani Nagykáta város jegyzőjéhez címezve (2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2.).

Az elbírálás időpontja a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés”
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 jan 27 - 14:34
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet: Építésügyi igazgatási területen II. besorolási osztályban építésügyi nyilvántartások vezetése munkakör

Ellátandó feladatok:
Az I. fokú építéshatóság és az önkormányzat hatáskörébe tartozó adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, nyilvántartások vezetése, egyéb műszaki jellegű feladatokban való részvétel (egyes műszaki feladatok ellátásának támogatása). Az önkormányzat és a jegyző műszaki jellegű feladatainak ellátásában való részvétel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jegyzői hatáskörbe tartozó adatszolgáltatások teljesítése.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 jan 27 - 14:25
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 15. Építésügyi igazgatási területen aa) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség

Ellátandó feladatok:
Építmények építési, fennmaradási, használatbavételi, bontási engedélyezési eljárásának lefolytatása és használatbavétel tudomásul vétele. Más hatóságok megkeresésére adatszolgáltatás, szakhatóságként közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építéshatósági feladatok ellátása.


[ Teljes cikk ... ]
Szolgáltató állatorvosi ügyeleti szolgálat
Feltoltve: 2016 jan 25 - 15:47
A 2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2012. évi CXXVII. törvény szerint a korábbi állatorvosi ügyeletek szervezésének kamarai kötelezettsége megszűnik, ügyeleti ellátást az állatorvosok önkéntes részvétel, eseti elbírálás alapján vállalnak. Ezért kérjük az állattartókat, hogy állategészségügyi probléma esetén először saját ellátó állatorvosukat keressék!

Az ügyeleti szolgálat a munkaszüneti napot megelőző munkanapon 18 órától kezdődik és a
munkaszüneti napot követő munkanapon 8 óráig tart. Ügyeleti körzethez tartozó települések: Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás, Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Kóka, Tápióbicske, Tápióság, Pánd, Tápiószentmárton, Tápiószele, Tápiószőlős, Újszilvás, Tápiógyörgye, Farmos.

2016.02.06.-2016.02.07. Dr. Haris István
2243 Kóka, Táncsics M. u. 1.
06 (29) 429-249; 06 (30) 299-2504

2016.02.13.-2016.02.14. Dr. Grónás Tibor
2252 Tóalmás, Deák F. u. 5.
06 (29) 426-616; 06 (30) 206-6137

2016.02.20.-2016.02.21. Dr. Felde István
2765 Farmos, Viola u. 23.
06 (20) 941-0568

2016.02.27.-2016.02.28. Dr. Csajbók Krisztina
2760 Nagykáta, Egreskátai u. 14.
06 (20) 264-3604

2016.03.06. Dr. Kapp Péter
2251 Tápiószecső, Munkácsy u. 17.
06 (20) 556-2611; 06 (30) 952-1512

dr. Szakács Árpád

Meghívó
Feltoltve: 2016 jan 22 - 14:11
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 27-én (szerda) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/A )

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ Pályázat benyújtásának kérdése az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által meghirdetett nyílt pályázati felhívásra.
Előadó: polgármester

3./ A Nagykátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: polgármester

4./ Nagykátai Család-és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása
Előadó: polgármester


[ Teljes cikk ... ]
Hirdetmény
Feltoltve: 2016 jan 18 - 10:06
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság kitűzte a Pest Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselők időközi választását.

A szavazás napja: 2016. március 20.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK:
A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét.

A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kapnak.

Nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelmet 2016. március 4-ig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.

A SZAVAZÁS:
A választópolgár személyesen, azon a településen szavazhat, amelynek nemzetiségi névjegyzékében szerepel.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.

Hirdetmény

Választási Iroda

Meghívó
Feltoltve: 2016 jan 13 - 07:10
Magyar kultúra napja a művelődési központban.

Időpontja: 2016.01.22. péntek 18 óra

Ünnepi köszöntőt mond: Czerván György államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője

Közreműködik: Terék József tárogató, Hetényi Milán ének, Szabó János ének, Hrúz Szabolcs hegedű, Juhász Péter brácsa, Dezider Axmann cimbalom, Tóth Gergely nagybőgő.

Belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó
Hirdetmény
Feltoltve: 2016 jan 08 - 13:34
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. január 15-én 11 órától - áramszünet miatt - az ügyfélfogadás szünetel a Nagykátai Járási Hivatal Kormányablakában.

Szíves megértésüket köszönjük!

Hirdetmény
Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes
járási hivatalvezető

Felhívás hóeltakarításra
Feltoltve: 2016 jan 08 - 10:34
A téli időjárásra tekintettel felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 15/2008.(IV.30.) számú önkormányzati rendelet 3.§-a alapján, hogy az ingatlanok előtti járdák tisztántartását, hóeltakarítását, síkosság mentesítését az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles elvégezni.

A szórakoztató-, vendéglátó és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt az üzemeltető köteles folyamatosan tisztán tartani.

Kérjük, hogy az önkormányzat rendelet alapján folyamatosan szíveskedjenek gondoskodni a tulajdonukban, illetve használatukban lévő ingatlan előtti járdaszakasz hóeltakarításáról, tisztításáról, síkosság mentesítéséről!

Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket!

Köszönettel:
Dorner Gábor
polgármester

Szolgáltató állatorvosi ügyeleti szolgálat
Feltoltve: 2016 jan 05 - 11:13
A 2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2012. évi CXXVII. törvény szerint a korábbi
állatorvosi ügyeletek szervezésének kamarai kötelezettsége megszűnik, ügyeleti ellátást az
állatorvosok önkéntes részvétel, eseti elbírálás alapján vállalnak. Ezért kérjük az
állattartókat, hogy állategészségügyi probléma esetén először saját ellátó állatorvosukat
keressék!

Az ügyeleti szolgálat a munkaszüneti napot megelőző munkanapon 18 órától kezdődik és a
munkaszüneti napot követő munkanapon 8 óráig tart.

Ügyeleti körzethez tartozó települések: Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás,
Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Kóka, Tápióbicske, Tápióság, Pánd, Tápiószentmárton,
Tápiószele, Tápiószőlős, Újszilvás, Tápiógyörgye, Farmos.

2016.01.01.-2016.01.03. Dr. Grónás Tibor
2252 Tóalmás, Deák F. u. 5.
06 (29) 426-616, 06 (30) 206-6137

2016.01.09.-2016.01.10. Dr. Felde István
2765 Farmos, Viola u. 23.
06 (20) 941-0568

2016.01.16.-2016.01.17. Dr. Csajbók Krisztina
2760 Nagykáta, Egreskátai u. 14.
06 (20) 264-3604

2016.01.23.-2016.01.24. Dr. Kapp Péter
2251 Tápiószecső, Munkácsy u. 17.
06 (20) 556-2611, 06 (30) 952-1512

2016.01.30.-2016.01.31. Dr. Krevenka Antal
2760 Nagykáta, Zárda u. 3/a.
06 (53) 380-181, 06 (30) 325-4527

2016.02.06.-2016.02.07. Dr. Haris István
2243 Kóka, Táncsics M. u. 1.
06 (29) 429-249, 06 (30) 299-2504

dr. Szakács Árpád

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2015 dec 22 - 16:02
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kistérségi Gondozási Központ, Nagykáta
intézményvezető munkakör
betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.01.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Petőfi Sándor utca 4/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak gondozóháza, idősek otthona, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) vonatkozásában a szakszerű működés és a magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, - a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása, - a költségvetési szervek vezetői számára előírt pénzügyi gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása, - egyéb vezetői és a munkáltatói feladatok ellátása.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2015 dec 17 - 08:09
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2016.01.16-2016.06.30–ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör A II. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés, stb. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése (központi nyilvántartásból kapott adatok feldolgozása, adó előírása, törlés, adózók értesítése, határozat hozatal, könyvelés, stb.) Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése. Adóellenőrzési feladatok ellátása.


[ Teljes cikk ... ]
Oldal:       >>  

© 2008-2016 Nagykáta Város Önkormányzata