Nagykáta Város Honlapja
Hirdetmény
Feltoltve: 2018 márc 29 - 18:02
Nagykáta Város Önkormányzata a fenntartásában működő Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda beiratkozási rendjét a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan,az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Beiratkozás időpontja: 2018. május 7-én és 8-án 8-16 óra között

2./ A beiratkozás helye: 2760 Nagykáta, Czakó András u. 1.

3./ A nevelési év 2018. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tart.

4./ Az óvoda felvételi körzete Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki.

5./ Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.

6./ A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:
• Be kell íratni minden gyermeket, aki 2018. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2018. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
• A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2018. május 23-áig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
• A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. A felmentési kérelmeket az önkormányzat jegyzőjének, másolatát az óvodavezetőhöz kell eljuttatni. A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2018. május 7.
• Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2018. május 23.

7./ A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek és a szülő(k) lakcímigazolványát,
• gyermek TAJ kártyáját,
• a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást,
• elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentumot,
• nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén,
• gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha van ilyen),
• a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői es rehabilitációs bizottság javaslatát.

8./ Az intézmény minden épülete az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

9./Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el, amelyért 5.000,-től 150.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

10./ Értesítés a döntésről
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2018. június 7.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő Nagykáta Város Önkormányzat Képviselő-testületének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ (1-3) bekezdése és a 38. §-a alapján a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A fenntartó a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és az intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez (Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó A. u. 1.) szíveskedjenek fordulni.

Dorner Gábor sk.
© 2018 Nagykáta Város Önkormányzata