Nagykáta Város Honlapja
Pályázati kiírás
Feltoltve: 2018 márc 29 - 15:30
Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 9/2001. (IX.11.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Nagykáta Város Önkormányzata
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

3.) A pályázat jellege: egyfordulós nyilvános pályázat

4.) A pályázat tárgya: a Nagykáta, Vörösmarty u. 3. szám alatti 350 hrsz-ú, 548 m2 nagyságú beépítetlen ingatlan értékesítése.
Az ingatlanra vonatkozó szabályozási előírások a Nagykátai Polgármesteri Hivatalban Farkas Tibor Építéshatósági, Városfejlesztési és Műszaki Iroda irodavezetőnél megtekinthetők. A minimum vételára: 3.840.000.-Ft+ÁFA.

5.) Az ajánlatok benyújtásának helye és ideje: Nagykáta Város Önkormányzata Titkárság 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat emelet 2018. május 18. (péntek) 10 óra

6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: A zárt borítékon kizárólag csak a pályázat megnevezése szerepelhet:„Nagykáta 350 hrsz-ú ingatlan értékesítése”
A pályázatot két eredeti példányban Nagykáta Város Önkormányzata Alpolgármesterének címezve személyesen a Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat emelet vagy postai úton.”
A benyújtott ajánlatot tartalmazó zárt boríték a nyilvános bontási időpont előtt nem bontható fel.

7.) A pályázatok elbírálása: A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázó.

8.) Az ingatlan további felhasználására vonatkozó feltétel: Az ingatlan a jövőben lakásként használható.

9.) Az ajánlat minimális tartalmi elemi a következők:
• a pályázati feltételek elfogadásáról szóló kötelező erejű ajánlattevői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat - különösen a vételár megfizetésének feltételét - elfogadja,
• az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére vonatkozóan (nettó +ÁFA megajánlás);
• az ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az általa megajánlott vételár rendelkezésére áll;
• az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant;
• az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;
• ajánlattevő nyilatkozata, hogy a megajánlott vételárat a szerződés aláírását követő 30 napon belül átutalással a kiíró OTP Banknál vezetett 11742063-15392581 számú számlájára kiegyenlíti, a teljes vételár kifizetéséig tulajdonjog fenntartással kerül elidegenítésre az ingatlan;
• közjegyző által hitelesített 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, aláírási címpéldánnyal vagy költségvetési szerv esetében alapító okirat, törzskönyvi kivonat és aláírási címpéldány;

10.) Az ajánlatok nyilvános bontásának ideje és helye:
Az ajánlatok nyilvános bontására 2018. május 18. (péntek) 10.15 órakor kerül sor a Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat Tanács termében.

11.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 40 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

12.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető: a Nagykátai Polgármesteri Hivatalában, a pályázati kiírással kapcsolatban Karsainé Magyar Ildikó jegyzőnél (telefonszám: 29/641-100; az ingatlanra vonatkozóan Farkas Tibor műszaki irodavezetőnél (telefonszám: 29/641-113).

13.) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

14.) Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nyilvános bontás lejártát követő 30 napon belül képviselő-testületi ülésen bírálja el.

15.) Egyéb információ:
Az ingatlan előzetes egyeztetést követően a helyszínen, munkanapokon 8-16 óráig megtekinthető. Időpont egyeztetés: Dorner Gábor polgármester 06-29/641-100
Az értékesítéssel kapcsolatos költségeket a vevő viseli.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.

A pályázati kiírás 2018. március 28-án a Nagykátai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a város honlapján (www.nagykata.hu) kerül meghirdetésre, illetve a vagyonrendelet 4. mellékletének megfelelően meghirdetésre kerül egy előre még nem ismert időpontban egy térségi terjesztésű lapban, illetve elektronikus (TV) hirdetményben és a Nagykátai Híradóban.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.© 2018 Nagykáta Város Önkormányzata