Nagykáta Város Honlapja
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2018 jan 31 - 12:45
Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Nagykáta, Hosszútó u. 1. szám alatti Gyógy- és Strandfürdő területén a tulajdonát képező Jászberényi út felől külön bejáratról megközelíthető a melegkonyhás étteremtől a második 51 m2 nagyságú büfé hasznosítására.

1. A pályázatot kiíró szerv neve, címe:
Nagykáta Város Önkormányzata
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

2. A pályázat célja:
A pályázat célja a Nagykáta, Hosszútó u. 1. szám alatti Gyógy- és Strandfürdő területén található, a Jászberényi út felől önálló bejáratú 51 m2 nagyságú a melegkonyhás étteremtől a második büfé és az előtte lévő díszburkolattal ellátott terület hasznosítása bérbeadás útján.

3. A pályázat tárgya:
A Nagykáta, Jászberényi út 84. szám alatti Gyógy- és Strandfürdő területén található, a Jászberényi út felől önálló bejáratú 51 m2 nagyságú a melegkonyhás étteremtől a második büfé bérbeadása.

A megajánlott minimum bérleti díj: 800.000.-Ft+ÁFA/év.

A büfében található felszerelés:

1. Eladótér
- 2 db kiszolgálópult
- 2 db porcelán kézmosó + csap
- 1 db kétmedencés rozsdamentes mosogató + csap

2. Zöldségelőkészítő
- 1 db kétmedencés rozsdamentes mosogató + csap
- 1 db porcelán kézmosó + csap

3. Tésztaelőkészítő
- 1 db pult
- 1 db porcelán kézmosó + csap

4. Szárazraktár
- 1 db porcelán kézmosó + csap

5. Vizesblokk
- 1 db WC csésze + öblítőtartály
- 1 db porcelán kézmosó + csap
- 1 db zuhanyzó

A büfé állapota felújításra szorul.

4. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános, egyfordulós.

5. A bérlet időtartama:
A bérlet időtartama: határozott idejű, 2018. március 1-től 2019. december 31-ig

6. A bérleti díj összege és megfizetésének feltételei, szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A nyertes pályázó az általa megajánlott bérleti díjat (nettó bérleti díj + ÁFA) számla ellenében évente két egyenlő összegben köteles megfizetni, minden év május 1. és augusztus 31. napjáig bezáróan az Önkormányzat részére, mely nem lehet kevesebb minimum 800.000.- Forint+ÁFA/év. A bérleti díjon felül a közüzemi és egyéb működtetéssel kapcsolatos költségek megfizetése a bérleti szerződés megkötését követően a bérlőt terhelik.

A bérleti díj - a felek erre irányuló kifejezett nyilatkozata hiányában is – a szerződés aláírását követő évtől minden évben, január 1-jétől kezdődő hatállyal automatikusan megemelkedik a KSH által a tárgyévet megelőző évre meghatározott és közzétett fogyasztói árindex mértékével megegyezően.

7. Pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázaton csak azok vehetnek részt, akik határidőre benyújtották ajánlatukat.
Ha az előírt határidőben (2018. február 20. 12 óra) csak egy pályázatot nyújtanak be, a képviselő-testület a bérbeadás felől a pályázati eljárás tovább folytatása nélkül dönthet, egyébként pályázati tárgyalást tart.

8. Kérdések feltevése:
A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása a Nagykátai Polgármesteri Hivatal Titkárságán (személyesen: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat emelet Titkárság; telefonon: 06-29/641-100-as telefonszámon vagy a titkarsag@nagykata.hu email címen) történhet. A pályázók írásban feltett kérdéseire a kiíró minden érintettnek a kérdésfelvetésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre a válaszokat 3 munkanapon belül megadja.

9. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
A bérleti ajánlat benyújtásának módja: A „Nagykátai Gyógy- és Strandfürdő területén a melegkonyhás étteremtől a második büfé bérbeadása” feliratú zárt borítékban Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesterének címezve személyesen a Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat emelet vagy postai úton (2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.) 2018. február 20-án 12 óráig. A postai úton benyújtott ajánlatnak ezen időpontig kell megérkeznie a pályázatot kiíróhoz.
A benyújtott ajánlatot tartalmazó zárt boríték a nyilvános tárgyalási időpont előtt nem bontható fel.

10. A pályázat elbírálási szempontja:
A pályázat elbírálása során, a pályázaton résztvevők közül a pályázati feltételeknek megfelelő, az egyéb feltételek közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó kerül nyertesként kihirdetésre.

11. A pályázati tárgyalás megtartásának helye, időpontja:
Az ajánlatok bontására és a pályázati tárgyalás megtartására 2018. február 26-án (hétfő) 15 óra 30 perckor kerül sor Nagykáta, Dózsa György út 2. szám alatt 6-os bejárat, emelet Tanácskozó terem.
A tárgyalásra meg kell hívni a pályázókat, távolmaradásuk azonban a tárgyalás megtartását és a döntés meghozatalát nem akadályozhatja meg.

12. A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó nevét, címét, tevékenységének megnevezését. Az ajánlattevő részletes hasznosítási, fejlesztési és üzemeltetési elképzeléseit, a helyiség általa tervezett felhasználási célját.
Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
- a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
- az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
- az éves nettó bérleti díj összegére és megfizetésének teljesítésére,
- az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
-30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, aláírási címpéldánnyal/ aláírási mintával vagy költségvetési szerv esetében alapító okirat, törzskönyvi kivonat és aláírási címpéldány/aláírási minta;

13. A bérlemény további felhasználására vonatkozó feltétel: A bérlemény a jövőben csak büféként - egyéb nem melegkonyhás ételek - vendéglátó tevékenység végzésére használható.

14. A helyiség használatra alkalmassá tételéhez esetleg szükséges a bérlő által saját költségén elvégezhető építési munka (felújítás, helyreállítás, átalakítás stb.) és azok elvégzésének határideje:
A büfé belső felújítása, szükség esetén átalakítása 2018. május 31-ig.

15. Ajánlati kötöttség időtartama:
A pályázat benyújtását követő 40 nap. Az ajánlati kötöttség az ajánlat benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

16. Egyéb kikötések:
- A bérlő feladata saját költségén az ingatlan rendszeres karbantartása.
- Az ingatlanon a bérlő által végzendő tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése a bérlő kötelezettsége.
- Az ingatlanon a bérlő bármilyen építési tevékenységet, felújítási, átalakítási munkát csak a Bérbeadó Nagykáta Város Önkormányzata előzetes hozzájárulásával – saját költségén – végezhet. Az ilyen jellegű munkák elvégzésének feltételeit külön megállapodásban kell rögzíteni.
- A bérlő az ingatlant hasznosításra, albérletbe harmadik személy részére nem adhatja.
- A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat eredményéről történő döntéstől számított 40 napon belül a bérleti szerződés megköti.
- Az ingatlan birtokba adása a bérleti szerződés mindkét fél általi aláírását követő 5 napon belül átadás-átvételi eljárás keretében történik.

17. Eredményhirdetés módja, helye és várható ideje:
A pályázat eredményéről Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete 2018. február 27-i ülésén dönt, mely döntést követő 8 napon belül a kiíró a pályázókat írásban értesíti, a pályázatok elbírálásának eredményét 15 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közszemlére teszi, a nyertes pályázó megnevezésének és a tervezett felhasználás céljának megjelölésével. Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon – akár indokolás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

18. Egyéb információ:
Az ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető. Egyeztetés telefonon a 06-29/641-100-as telefonszámon.

A pályázati kiírás 15 napra 2018. január 31-én a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a város honlapján (www.nagykata.hu) kerül meghirdetésre.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.© 2018 Nagykáta Város Önkormányzata