Nagykáta Város Honlapja
Pályázati kiírás
Feltoltve: 2018 jan 18 - 13:37
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés, stb. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése (központi nyilvántartásból kapott adatok feldolgozása, adó előírása, törlés, adózók értesítése, határozathozatal, könyvelés, stb.) Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése. Adóellenőrzési feladatok ellátása.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati kiírás
Feltoltve: 2018 jan 18 - 13:31
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője Pénzügyi és Adóiroda irodavezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja a Pénzügyi és Adóiroda operatív vezetését, szakmai irányítását. Meghatározza és ellenőrzi az iroda dolgozóinak munkáját, elkészíti a munkaköri leírásokat, azokat folyamatosan aktualizálja, határidőben elkészíti az iroda dolgozói részére az adott időszakra vonatkozó követelmény meghatározást, majd az abban foglaltak figyelembe vételével elkészíti a teljesítményértékelést, minősítést. Gondoskodik a képviselő-testület elé kerülő jelentések, előterjesztések elkészítéséről, a testületi döntésekben az iroda részére előírt feladatok végrehajtásáról. Közreműködik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. Ellátja a pénzügyi ellenjegyzéssel kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve a képviselő-testület adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását. Ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, valamint az adó befizetése és elszámolása helyességét. Elkészíti az önkormányzat költségvetését, beszámolóit. Közreműködik az önkormányzati intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében. Szervezi a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás és a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás munkaszervezeti feladataiból az irodát érintő feladatok ellátását. Ellenőrzi a pénzügyi, számviteli feladatok elvégzését, a hatályos jogszabályoknak megfelelő számviteli elszámolások helyességét. Feladata továbbá minden gazdasági jellegű feladat irányítása és ellenőrzése.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató elektronikus ügyintézésről
Feltoltve: 2018 jan 16 - 11:38
Nagykáta Város Önkormányzata Jegyzője az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a továbbiakban: törvény) megfelelően 2018. január 1-től biztosítja a törvényben meghatározott esetekben a természetes személyeknek az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A törvény 9.§ (1) bekezdésében meghatározott szervek és személyek a bekezdésben meghatározott kivétellel elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

Honlapunkon folyamatosan tájékozatjuk az elektronikusan intézhető ügyekről, azokhoz szükséges feltételekről, az ügymenetről, a kitöltendő nyomtatványokról és azok hitelesítéséről.

Elektronikusan intézhető ügyek
- Az ügyfél - törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.
- Nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.
- Törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az elektronikus ügyintézés lehetőségét csak annyiban korlátozhatja, ha az eljárás során az ügyfél személyes jelenléte vagy valamely okiratok másként nem pótolható benyújtása elengedhetetlen.
- Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem értelmezhető.
- Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárás vagy eljárási cselekmény esetében, ahol ezt nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja.
- Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány esetében, amely minősített adatot tartalmaz.

Elektronikus ügyintézés módja
Az Önkormányzati Hivatali Portálon a https://ohp.asp.lgov.hu történő ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön (továbbiakban: KAÜ) keresztüli azonosítás.

A KAÜ az alábbi elektronikus azonosítási szolgáltatásokat biztosítja:
- Ügyfélkapus azonosítás (Ügyfélkapu)
- Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (Telefonos azonosítás)
- Tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány (E-szig.-azonosítás).

Nem természetes személy nevében történő ügyintézés esetén az eljáró személynek KAÜ azonosítással kell bejelentkeznie.


[ Teljes cikk ... ]
Szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várjuk
Feltoltve: 2018 jan 15 - 07:00
2018-ban országgyűlési képviselőket választunk. A választások lebonyolításában nagy szerepet töltenek be a választási bizottságok, amelyeknek elsődleges feladata, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, valamint a választási eredmény megállapítása.

Figyelemmel arra, hogy az eddig működő szavazatszámláló bizottságok megbízatása lejár, az országgyűlési választásokat megelőzően a szavazatszámláló bizottságok tagjait újból meg kell választani.

Amennyiben Ön szeretne aktívan részt venni az ország egyik legfontosabb közjogi eseményében, belelátni a választási munkába és Nagykátán lakcímmel rendelkezik, kérem, vállaljon munkát a szavazatszámláló bizottságban.

A szavazatszámláló bizottságnak az a nagykátai állandó lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki szerepel a központi névjegyzékben.

18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja
a) a köztársasági elnök,
b) a háznagy,
c) képviselő,
d) alpolgármester,
e) jegyző,
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint
h) jelölt.

(2) Nem lehet választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl
a) párt tagja,
b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak adatlap kitöltésével lehet jelentkezni, amely beszerezhető a Nagykátai Polgármesteri Hivatal Titkárságán (Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. 6-os bejárat emelet) vagy a jelentkezési lap ide kattintva letölthető.

A kitöltött adatlapot kérjük 2018. február 15-ig Karsainé Magyar Ildikó jegyző részére eljuttatni postai úton a Polgármesteri Hivatal címére, vagy a Titkárságon leadni. A szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezésével kapcsolatosan hivatali munkaidőben telefonon is érdeklődhet a 29/641-100-as telefonszámon.

A szavazatszámláló bizottságok tagjait Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete választja meg. A tagok a megválasztásukat követően esküt / fogadalmat tesznek.

A szavazatszámláló bizottságok tagjai oktatáson vesznek részt, a szavazás napján pedig hajnaltól a szavazatok összeszámlálásig a szavazókörökben segítenek a választás lebonyolításában.

A szavazatszámláló bizottság választott tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást követő napon a napi munkavégzés alól mentesülnek.

Nagykáta, 2018. január 13.
Karsainé Magyar Ildikó s.k.
OEVI vezető

Tájékoztató hulladékszállítási díjhátralék beszedéséről
Feltoltve: 2018 jan 09 - 08:37
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., (Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 103.; továbbiakban: NHKV Zrt.), a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet, amely e feladatai körében jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére, továbbá az abból eredő hátralékok kezelésére.

Az NHKV Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelése és beszedése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki üt 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Korlátolt Felelősségű Társaság (4233 Balkány, Kállói üt 2.A. ép)] bízta meg, a díjhátralékok kezelésével, beszedésével.

A Konzorcium feladatait az NHKV Zrt.-vel és az önkormányzatokkal együttműködésben látja el. Jelen levelünkkel tájékoztatni kívánjuk a Tisztelt Önkormányzatot, hogy annak közigazgatási területén, mely gazdasági társaság jogosult a feladatok ellátására.

A Konzorcium megbízásából a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelését az Agenda Kontroll Kft. (Székhely: 2220 Vecsés, Bertalan utca 34., adószám: 14057919-2-13) végzi. Az önök településén a díjhátralékok kezelésében segítő, részt vevő személy(ek) pontos megnevezéséról és elérhetőségeiről a későbbiekben tájékoztatást küldünk.

Kérjük, hogy szíveskedjen a lakosság tájékoztatásában segítségünkre lenni. Amennyiben az ingatlanhasználó az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó számláját nem teljesíti, úgy a díjhátralék rendezésére a fent megjelölt személy részére történő befizetés útján is teljesítheti az általa történő megkeresés alkalmával. Az NHKV Zrt. és a Konzorcium célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése.

Bármilyen kérdés vagy probléma felmerülése esetén kérem, forduljon hozzám bizalommal bármely alábbi elérhetőségen:

Dr. Barbalicsné Kósa Erzsébet adminisztrációs igazgató

Telefonszám: 06307373011

E-mail cím: kosa.erzsebet@agendakontrol.hu

Tájékoztató
Szántó Ferenc
Ügyvezető igazgató
Agenda Kontroll K1.

Meghívó
Feltoltve: 2018 jan 08 - 13:20
Tisztelettel meghívjuk a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepi műsorra.

Időpont: 2018. január 23. (Kedd), 17.00 óra

Helyszín: Nagykáta, Városi Művelődési Központ

- Kávészünet zenekar koncertje

- Magyar költők megzenésített versei

Minden érdeklődőt vár Nagykáta Város Önkormányzata.

Meghívó
Tájékoztatás a 2018. évi kéményseprőipari társasházi sormunka ütemtervéről
Feltoltve: 2018 jan 03 - 07:33
Tájékoztatom, hogy a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv a 2018. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ szervezetünk lakossági honlapján - www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu - elérhető.

Tájékoztató
Ütemterv 2018
Tájékoztató
Feltoltve: 2017 dec 20 - 11:59
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017. december 21-től december 31-ig a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Haláleset anyakönyvezése 2017. december 28. (csütörtök) 8.00-12.00 óra között.

Első ügyfélfogadási nap 2018. január 2.

Szíves megértésüket kérjük!
Karsainé Magyar Ildikó sk.
jegyző

Tájékoztató
Feltoltve: 2017 dec 19 - 07:53
Tisztelt Partnerünk!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a komfortosabb és hatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében Társaságunk 2018. január 1-től az ingyenesen hívható 06/80-205-157 hívószámon keresztül nyújt teljes körű ügyintézési lehetőséget felhasználói számára.

Víziközmű-szolgáltatóként a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kiemelt törekvése a minél kényelmesebb ügyintézés biztosítása felhasználói részére. Ezért a kor követelményeihez igazítva bővítettük szolgáltatásunkat, így a 06/80-205-157-es hívószámon keresztül többféle ügyintézésre nyílik lehetőség. Az ügyintézésre a megfelelő menüpont kiválasztását követően kerülhet sor.

A továbbiakban felhasználóink ezen a telefonszámon a nap 24 órájában üzemelő hibabejelentés mellett egyéb ügyeiket is kényelmesebben intézhetik. A Call Center munkatársai a korábbi, megszokott ügyfélfogadási időben (Hétfőn – Kedden - Csütörtökön: 8.00-16.00, Szerdán: 8.00-20.00, Pénteken: 8.00-14.00) várják ügyfeleink hívását.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy ezzel egyidejűleg a 06/40-180-124 hívószám megszűnik!

Természetesen a kényelmesebb, gyorsabb ügyintézés érdekében felhasználóink továbbra is igénybe vehetik internetes ügyintézési lehetőségeinket a www.trvzrt.hu weblapon és az ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu e-mail címen.

Tájékoztató
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Tájékoztató
Feltoltve: 2017 dec 15 - 13:16
Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy ügyfélszolgálati irodáink nyitva tartása az ünnepek alatt a következőképp alakul:

Kedves Ügyfeleinket a központi ügyfélszolgálati irodánkban a két ünnep között (2017.12.27-29.) a megszokott nyitva tartási időben várjuk.

Központi ügyfélszolgálati iroda címe: 5000 Szolnok Thököly út 83.

Ügyfélfogadási idő: Szerda 8:00-20:00; Csütörtök-Péntek 8:00-14:00 óra

Ebben az időszakban a Call Center-szolgáltatás is elérhető lesz a +36 40/180-124–es telefonszámon.

Fiókirodáink a két ünnep közötti időszakban zárva tartanak!

Javasoljuk, továbbra is vegye igénybe internetes ügyintézési lehetőségeinket az ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu e-mail címen, valamint www.trvzrt.hu weboldalunkon.

A hibabejelentéseket munkatársaink a két ünnep között is a nap 24 órájában várják a központi hibabejelentő szolgálatunk ingyenesen hívható +36 80/205-157-es telefonszámán.

Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk 2018. január 2-tól a megszokott nyitva tartási időben és megszokott munkarendben áll felhasználóink rendelkezésére!

Tájékoztató
ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN A
TRV ZRT. MINDEN MUNKATÁRSA!

Rendőrségi felhívás a közelgő ünnepekkel kapcsolatosan
Feltoltve: 2017 dec 14 - 15:43
Az alkoholfogyasztás és járművezetés rendkívül veszélyes kombináció.

A Karácsony hagyományai közé tartozik az utazás, a vendégjárás és ilyenkor gyakrabban kerül sor alkoholfogyasztásra is. Az alkohol drasztikus mértékben megnöveli a reakció időt, amivel párhuzamosan csökken a veszélyérzet, így hajlamossá válik a vezető arra, hogy átlépje a megengedett sebességet. Az ittas állapotban lévő ember úgy érzi, uralja a helyzetet, noha csak vakmerő.

Zéró tolerancia az ittas vezetésben:
A törvény szigora az ittas vezetés terén teljes: türelem és elnézés nincs, vezetés közben egyetlen kortynyi alkohol sem engedélyezett!

A rendelkezés nem csak a gépjárművezetőkre vonatkozik, az elektromos kerékpáron is tilos az alkoholfogyasztás!

Gondolja végig mit kockáztat! Ha alkoholt fogyaszt, ne vezessen járművet!
A vezetői engedélyt ittas vezetés miatt baleset híján is bevonhatják!

A téli időjárás beköszöntével nagyon fontos, hogy sebességünket mindig az időjárási viszonyokhoz igazodóan válasszuk meg, mivel ez a biztonságos megállás egyik alapfeltétele. A követési távolság betartása is fontos szempont, hiszen ilyenkor megnövekszik a fékút.

A karácsony előtti hetekben az ünnepi bevásárlásoknak és a hideg időjárásnak köszönhetően olyan személyek is vezetnek, akik az év más időszakában nem vagy csak nagyon ritkán. Legyenek türelmesek és nem utolsósorban használják a passzív biztonsági eszközöket, mivel egy esetlegesen bekövetkezett közlekedési balesetnél életét ment, illetve nagy mértékben csökkenti a személyi sérülés mértékének fokát! (biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer, bukósisak)

Felhívás
BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁN
A NAGYKÁTAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG!

Felhívás
Feltoltve: 2017 dec 14 - 07:14
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Nagykátai Rendőrkapitányság illetékességi területén is megjelentek az MC Intergáz Kft (3532 Miskolc, Andrássy út 36.) képviselői. A formaruhába öltözött férfiak gázszolgáltató embereinek adják ki magukat, és az ingatlan tulajdonosokat keresik fel azzal indokkal, hogy a gázkészülékek és a hozzá tartozó szerelvények ellenőrzését hajtsák végre.

Az állítólagos felülvizsgálatot végző munkások megállapítják, hogy mely eszközök és szerelvények szorulnak cserére, majd VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉST íratnak alá az ügyfelekkel és a csereeszközök, valamint a beszerelésük árának felét a helyszínen elkérik, mondván, hogy pár hét múlva érkeznek a cserére és a fennmaradó részletet akkor kell kifizetni.

Minden esetben azt hitetik el az emberekkel, hogy ez a javítás a későbbiekben sokkal többe fog kerülni, úgyhogy most KEDVEZMÉNYES ÁRON jutnak ehhez a javítási szolgáltatáshoz.

A cég képviselői az ország több településen jártak már és a jóhiszemű embereket vettek rá a szerződés megkötésre, a pénz első részletének átadására.

KÉRJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY NE DŐLJENEK BE A CSALÓKNAK!
KÉSZÜLÉKEIK FELÜLVIZSGÁLATÁT MEGBÍZHATÓ HELYI SZAKEMBEREKRE BÍZZÁK!


A cég neve: MC Intergáz Kft.
Címe: 3532 Miskolc, Andrássy út 36.

Kérjük a Tisztelt Lakosság segítségét abban, hogy felhívásunk minél több emberhez eljusson, figyelmeztessék idős, egyedül élő hozzátartozóikat, szomszédaikat, ismerőseiket!

Amennyiben hasonló esettel szembesülnek jelezzék azt a rendőrségnek. A fenti cég embereit semmiképpen sem engedjék be a lakásba, velük szerződést a saját érdekükben NE KÖSSENEK!

SEGÉLYHÍVÓ TELEFONSZÁM: 112
Meghívó
Feltoltve: 2017 dec 08 - 10:51
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. december 12-én (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvény terme (Dózsa György út 15/A.)

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ Rendeletalkotás a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról; a településképi bejelentési eljárásról
Előadó: polgármester

3./ 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: polgármester

4./ Egyebek
4/1. A képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: polgármester
4/2. Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. hitelkeret biztosítása iránti kérelme
Előadó: polgármester
4/3. Nagykáta, Jászberényi út 90. szám alatti ingatlan Haszonkölcsön szerződése
Előadó: polgármester
4/4. Káta Hidro Kft.-nél könyvvizsgáló megbízása
Előadó: polgármester
4/5. Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Jogi, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
4/6. Önkormányzati bérlakás iránti kérelem elbírálása
Előadó: Jogi, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

N a g y k á t a, 2017. december 8.
Dorner Gábor
polgármester

Tájékoztató
Feltoltve: 2017 dec 08 - 09:41
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy hulladékgazdálkodási közszolgáltatásunk keretében Nagykátán 2018. január 1-től bevezetjük a házhoz menő csomagolási (sárga zsákos szelektív) hulladékok kéthetenkénti gyűjtését.

A mellékelt tájékoztatóban közöljük a 2018. januártól – áprilisig tartó időszakra a házhoz menő csomagolási hulladék, továbbá a zöldhulladék gyűjtési időpontjait körzet szerinti felosztásban. (A körzet szerinti beosztás nem változott!) A további időpontokat később közöljük!

Tájékoztató
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási NONPROFIT KFT.

Tájékoztató
Feltoltve: 2017 dec 07 - 13:47
Használja helyesen a települési közkifolyókat télen is.

A téli hidegben nemcsak a vízmérőkre, a csövekre és egyéb szerelvényekre érdemes odafigyelni, hanem a közkifolyók helyes téli használatára is.


A közkifolyó szabályos és hosszú távú működése érdekében figyeljen arra, hogy a nyomókart minden esetben teljesen (ütközésig) nyomja le. Lehetőség szerint minden alkalommal nagyobb mennyiségű vizet vételezzen egyszerre.

Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal, egyéb módon kiolvasztani! Ez további károkat okozhat, nehezíthetve, késleltetve a javítását.

Amennyiben rendellenességet észlel a közkifolyó működésében és környékén, kérjük, jelezze mielőbb az alábbi elérhetőségeinken:

- A TRV Zrt. éjjel-nappal hívható ingyenes központi műszaki hibabejelentőjén: +36 80/205-157
- személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban

- e-mailben az ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu. címen

- valamint a Call Centerünk +36 40/180-124-es telefonszámán.

Ne feledje, az ivóvíz élelmiszer! A települési közkifolyók rendeltetésszerű használata a téli időszakban is a szolgáltató és a felhasználó közös érdeke!

Szolnok, 2017.12.01.

Tájékoztató
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Oldal:   <<        >>  

© 2018 Nagykáta Város Önkormányzata